Giới thiệu nhà tài trợ Woomi

Giới thiệu nhà tài trợ Woomi

우미건설(대표이사 이석준)은 1982년 창립 이후 36년간 대한민국의 건설 및 주거문화 발전을 위해 끊임없이 노력해 왔고, 매년 눈부신 성장세를 이어오고 있는 한국의 종합건설회사 입니다. Tập đoàn xây dựng Woomi (Giám đốc đại diện Lee Seok Jun) là một tập đoàn xây dựng tổng hợp được thành lập năm 1982. Trong suốt 36 năm qua Woomi đã nỗ lực không ngừng vì sự phát triển trong lĩnh vực kiến thiết của nước Đại Hàn Dân Quốc và trở thành một tập đoàn tăng trưởng vượt trội qua mỗi năm.