THÔNG TIN HỌC BỔNG WOOJUNG KỲ 1 NĂM 2021

THÔNG TIN HỌC BỔNG WOOJUNG KỲ 1 NĂM 2021

Nhằm phục vụ cho công tác xét duyệt đánh giá chất lượng ứng viên nhận học bổng Woojung Education & Culture Foundation 2021, Ban Tổ chức - Thi đua - Khen thưởng VSAK xây dựng nội dung tiêu chí đánh giá chất lượng ứng viên. Chất lượng ứng viên được tính điểm theo bốn mảng chính: thành tích học tập, hoàn cảnh gia đình, công tác xã hội, và công tác Đoàn hội tại Hàn Quốc (Công tác Đảng - Hội sinh viên - Hội người Việt).