ĐĂNG KÝ WORKSHOP TUYỂN DỤNG SAMSUNG DISPLAY VIETNAM (SDV) 2023

ĐĂNG KÝ WORKSHOP TUYỂN DỤNG SAMSUNG DISPLAY VIETNAM (SDV) 2023

Chuẩn bị cho kế hoạch phát triển năm 2024, Samsung Display Việt Nam có kế hoạch tuyển dụng nhiều vị trí với nhiều chế độ phúc lợi và mức lương hấp dẫn, đặc biệt đối với các đối tượng tốt nghiệp tại Hàn Quốc. Ưu tiên tuyển dụng sinh viên đang học chương trình tiến sĩ (có tạo điều kiện lưu hồ sơ 1-2 năm nếu trúng tuyển nhưng chưa hoàn thành khoá học).